1.Годишен план за јавни набавки за 2019 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/c289257b-c2cd-485d-a2e9-aa2400d78827/1

2.Квартална евиденција за набавки под праговите и посебни услуги за период 01.04.2019 до 30.06.2019

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-quartal-evidences/a84342ee-69ac-443b-b949-e3ac7f47250f

3. Известување за склучен договор за јавна набавка за Ангажирање на Агенција за привремени вработувања  по оглас број  01477/2019

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3054dbf6-8a57-4c8f-8c8a-b0650abe1605

4. Известување за склучен договор за јавна набавка за Дел 1-Моторни бензини по оглас број  04125/2019

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4ab06f80-38a9-4709-83f7-af193137cd0b

5. Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Нови патнички моторни возила по пат на финансиски лизинг по оглас број 01809/2019

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/a0ba95b7-158b-490f-9153-aa9200ae956c

6. Известување за реализиран договор за јавна набавка за Сервисирање на службено возило по оглас број 02/2018

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/479034ad-7cf3-45df-83e2-0f541f1a910c

7.Известување за реализиран договор за јавна набавка за Канцелариски материјали по оглас број 08/2018

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/59b58493-b6b1-44d9-b114-46991df252a8

8. Известување за реализиран договор за јавна набавка за Моторни бензини и дизел гориво по оглас број 07/2017

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/19ab6c82-e4f6-4e81-8327-2575ba113be9

Огласи

1.Оглас за јавна набавка број 01477/2019 за предмет на набавка: Ангажирање на Агенција за привремени вработувања

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2357179e-b83c-4d4f-96f0-c0597fcf15fb/14

2.Оглас за јавна набавка број 01809/2019 за предмет на набавка: Нови патнички моторни возила по пат на финансиски лизинг

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d5b6e44c-44ab-47e2-8a0c-1bac58c16816/1

3.Оглас за јавна набавка број04125/2019 за предмет на набавка:Моторни бензини и дизел гориво

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/08d01d54-e2d5-48e6-97b9-35e9dda22813/14

4.Оглас за јавна набавка број04378/2019 за предмет на набавка:Тонери и кертриџи за печатари

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b084db49-da09-4256-a08a-f85c46d8cdcb/13

5.Оглас за јавна набавка број 06001/2019 за предмет на набавка: Нови патнички моторни возила по пат на финансиски лизинг

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/56c7e5b0-328c-42d8-9065-9ccef0372a0a/1

 

 

1. ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА за јавна набавка со предмет Обезбедување на објект:
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/57c48c39-3647-4f03-8e9a-efebbfe8c4ef/14 

2.ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА за Дел 1 - Тонери за печатари од трговска марка Canon
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/183e2305-e4cb-4a0f-b0ca-6ab6bcef4b43 

3.ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА за Дел 2 - Тонери и кертриџи за печатари од трговска марка Hewlett Packard
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f8126880-59fd-4c46-b35d-0f718e5a5076 

4.ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА за Дел 3 - Тонери за печатари од трговска марка Lexmark и Xerox
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/56de8e2c-0ac4-4f6a-8687-004ce8bf2914