Макроекономска стабилност

Економските перформанси на  економијата на Северна Македонија се изразуваат преку стабилен раст на БДП, ниска стапка на инфлација од <2%  во просек во изминатите 10 години, фискална дисциплина потврдена од меѓународните финансиски институции и добро функционирачка координација помеѓу фискалната и монетарната политика.

Високи Кредитни Рејтинзи

  • Standard & Poor’s: BB-(стабилен изглед)
  • Fitch: BB+(позитивно)

Ниска Стапка на Инфлација

2013: 1.4%; 2014: – 0.5%; 2015: – 0.4%; 2016: – 0.2%; 2017: 2.4%; 2018: 0.9%; 2019: 0.4%

Стабилна валута

Македонски денар е врзан за ДМ / € во последните 20 години (1 € = 61,5 ден).

Финансиски Систем

Северна Македонија има здрав финансиски систем кој се состои од:

Банки и Штедилници

Банкарскиот систем се заснова на Законот за Банкарство и Законот за Национална Банка.

Законот за Банкарство (Службен весник на Република Северна Македонија, бр. 67/2007) воведува либерализација во врска со основањето и работата на банката. Банките во Република Северна Македонија се основани како акционерски друштва со седиште во Република Северна Македонија, со почетен капитал од 5 милиони евра во денарска противвредност.

Странска банка може, преку својата филијала во Република Северна Македонија, да ги извршува финансиските активности наведени во член 7 од Законот за банкарството, овластени да ги вршат во земјата на седиштето. Филијалата на странската банка треба да има парични средства во износ од најмалку 2 милиони евра во денарска противвредност. Народната Банка на Република Северна Македонија е единствената овластена институција за лиценцирање на банки и супервизија на банки.

Лизинг компании

Законот за лизинг (Службен весник на Република Северна Македонија, бр. 4/2002, 49/2003, 13/2006 и 81/2008) го регулира финансискиот лизинг. Министерството за финансии е овластена институција за издавање и одземање на лиценци за вршење на финансиски лизинг, како и за надзор над закуподавачите на финансиски лизинг.

Лизинг компаниите се основани според Законот за трговски друштва и околу 90% од капиталот е во сопственост на странски инвеститори.

Осигурителни компании

Осигурителните компании ги извршуваат своите активности во согласност со Законот за Супервизија на Осигурување – пречистен текст (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 30/2012), Одлука на Уставниот суд на Република Северна Македонија бр. 202/2011 (Службен весник бр. 45/2012 на Република Северна Македонија), Одлука на Уставен суд на Република Северна Македонија бр. 130/2011 (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 60/2012), Одлука на Уставен суд на Република Северна Македонија бр. 122/2011 (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 64/2012), Одлука на Уставниот суд (Службен весник бр. 7/2012), Закон за задолжително осигурување во сообраќајот (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 88/2005, 70/2006, 81/2008, 47/2011 и 135/2011), Одлука на Уставниот суд (Службен весник бр. 60/2012, Службен весник 64/2012, Службен Весник бр. 23/2013), со изменување и дополнување на Супер осигурување закон за визија (Службен весник бр.188 / 2013, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016).

Овие закони ја утврдуваат правната рамка за основање и вршење операции за животно и неживотно осигурување и реосигурување, посредување во осигурување (осигурителни брокерски друштва и агенции за осигурување), супервизија на осигурување и процедури за ликвидација на друштвата за осигурување и реосигурување основани на територијата на Република Северна Македонија.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print