Постапка за исплата

Вовед

Корисникот на финансиската поддршка кој ги исполнил условите согласно договорот најдоцна до 31 – ви  Август во тековната година доставува Барање за исплата на финансиска поддршка со потребната документација до Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот.

Кон Барањето за исплата се доставува и следната документација:

  • Тековна состојба за деловниот субјект;
  • Потврда дека над деловниот субјект не е отворена стечајна постапка;
  • Потврда дека над деловнито субјект не е отворена ликвидациона постапка;
  • Потврда од Царинската Управа за платен долг;
  • Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци;
  • Годишни сметки за последните 4 години;
  • Нотарски заверена изјава за веродостојност на податоците во барањето;
  • Бруто биланс и
  • Список на основни средства.

*Сите документи да не бидат постари од 60 дена до денот на поднесување на Барањето.

Правилник за формата и содржината на Барањето за исплата на финансиската поддршка, потребната документација, видовите на оправдани инвестициски трошоци и начинот на спорведување на исплатата на финансиска поддршка (Word верзија на Барањето)

Download Here

Правилник за формата и содржината на Барањето за исплата на финансиската поддршка, потребната документација, видовите на оправдани инвестициски трошоци и начинот на спорведување на исплатата на финансиска поддршка (Excel табели)

Download Here

Калкулатор за пресметка на финансиската поддршка

На линкот подолу проверете го износот на државна помош преку употреба на калкулаторот за пресметка на очекуваната финансиска поддршка

http://calculator.konkurentnost.mk/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print